The ticket will be available purchasing into 4 channels as follows

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

สำนักพระราชวังเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน และสำนักพระราชวังเข้าใจดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการซื้อบัตรเข้าชมผ่านเว็บไซต์ของสำนักพระราชวัง ดังนั้นข้อมูลของท่านที่สำนักพระราชวังได้รับนั้น โดยหลักการแล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และสำนักพระราชวังจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตลอดจน จะป้องกันมิให้ มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน โดยสำนักพระราชวังจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านนอกจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับอนุญาตของสำนักพระราชวัง และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่านตลอดจน จะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่
การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าชมที่ท่านประสงค์
เมื่อสำนักพระราชวังจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลท่านตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
การเปิดเผยข้อมูลท่านเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่สำนักพระราชวังได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้ในการติดต่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างไรก็ตาม สำนักพระราชวังรับประกันกับท่าน ว่าข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัย ชั้นสูง นอกจากนี้แล้ว สำนักพระราชวังขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา และหากมีการแก้ไขใดๆ อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสำนักพระราชวัง จะบรรจุการแก้ไขดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของสำนักพระราชวัง

มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป

สำนักพระราชวังเข้มงวดกับระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่าน โดยมิได้รับอนุญาตนอกเหนือไปจากกระบวนการเข้ารหัสการใช้งานเว็บไซต์ ท่านควรที่จะเก็บเลขประจำตัว และรหัสของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด อย่าเขียน หรือเปิดเผย ข้อมูลเหล่านี้ต่อบุคคลใด เพื่อเป็นความมั่นใจว่า ท่านจะทราบข้อมูลนี้เพียงคนเดียวเท่านั้น สำนักพระราชวังจึงไม่มีนโยบายในการสอบถามรหัสผ่านของท่าน หากท่านสงสัย ว่าเลขประจำตัว และหรือรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม หรือสูญหาย หรือถูกขโมย และมีการทำรายการโดยมิได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวัง ทราบทันที
สำนักพระราชวังจะทราบหมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ (User ID) แต่จะไม่ทราบ รหัสลับส่วนตัวของท่าน (Password) สำนักพระราชวังได้ให้ความสำคัญ กับระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า รหัสลับ ส่วนตัวของท่านจะได้รับการป้องกันให้ปลอดภัยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบถึงแนวทางในการป้องกันและ รักษาสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลท่าน โดยท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้บริการสำนักพระราชวังทางอิเล็กทรอนิกส์ดัง ต่อไปนี้
ไม่ให้บุคคลใดๆ เห็นรหัสลับส่วนตัวของท่านขณะที่ท่านทำการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของสำนักพระราชวัง
พยายามจำรหัสลับส่วนตัวของท่าน และไม่บันทึกรหัสลับส่วนตัวของท่านไว้ในที่ใดๆ
เปลี่ยนรหัสลับส่วนตัว ของท่านเป็นประจำสม่ำเสมอ และอย่านำรหัสลับ ส่วนตัวอันเดิมของท่านนำกลับมาใช้ใหม่
ไม่นำเอานามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว วันเกิด หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ง่ายต่อการคาดเดามาตั้งเป็นรหัสลับส่วนตัวของท่าน
รหัสลับส่วนตัวต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร โดยในแต่ละตัวอักษร อาจกำหนดเป็นตัวเลข หรืออักขระก็ได้ และควรเป็นคำที่ไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
เปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวของท่านทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีบุคคลอื่นทราบรหัสลับส่วนตัวของท่าน
ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ ใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ (User ID) และรหัสลับส่วนตัว (Password) ในการเข้าสู่ระบบ มิฉะนั้นแล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการซื้อบัตรเข้าชม ก็ตามที่เกิดขึ้นจากหมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ, รหัสลับส่วนตัวของท่าน
ควรใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และรหัสลับส่วนตัวของท่านในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นส่วนตัว ที่ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ไม่มีผู้อื่นติดตั้งเครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ ที่จะสามารถเปิดเผยหมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และรหัสลับส่วนตัวของท่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
สำนักพระราชวังไม่แนะนำให้ใช้อินเตอร์เน็ตในสถานที่สาธารณะ เช่น อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีโปรแกรมบางอย่างสามารถ ดักจับ ข้อมูลที่สำคัญ ๆ และอาจนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดผู้ใช้บริการจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการในสถานที่เหล่านั้น